Algemene Voorwaarden Webwinkel

AGB und Widerrufsbelehrung

Algemene Voorwaarden en herroepingsinformatie

Contractvoorwaarden in het kader van koopovereenkomsten die via de website 
www.cupconcept.nl


tussen CUP CONCEPT Nederland B.V. (firma van de aanbieder)
Neptunusweg 34, 8938 AA Leeuwarden

Telefoon: +31 6 20 43 58 89 

E-mail: info(at)cupconcept.nl

Kantongerecht Gistel, vertegenwoordigd door de directeur Stijn De Meulemeester, Gwendoline Hoornaert, Mag. (FH) Dr. Gerhard Bertsch, btw-nr.: BE 0738549783 – hiernavolgend ‘Aanbieder’ – en de in § 2 van het contract omschreven klant – hiernavolgend ‘Klant’ – afgesloten worden.

§ 1 Toepassingsgebied, begripsbepalingen
(1)    Voor de zakelijke relatie zussen de webwinkelaanbieder (hiernavolgend ‘Aanbieder’) en de klant (hiernavolgend ‘Klant’) gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden in hun op het tijdstip van de bestelling geldende versie. Afwijkende algemene voorwaarden van de besteller/klant worden niet erkend, tenware dat de Aanbieder uitdrukkelijk schriftelijk instemt met hun geldigheid.

(2)    De Klant is consument, voor zover het doel van de aangevraagde leveringen en dienstverleningen niet overwegend aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten kan worden toegerekend. Daarentegen geldt als ondernemer iedere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel handelingsbevoegde personenvennootschap, die bij sluiting van het contract in uitoefening van zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten handelt.

§ 2 Contractsluiting
(1)    De Klant kan uit het assortiment van de Aanbieder producten, i.h.b. herbruikbare bekers, selecteren en deze door middel van de knop ‘Kopen’ in een zogeheten winkelmandje verzamelen. Middels de knop ‘Tegen betaling bestellen’ verstrekt hij een bindende aanvraag op de waren in het winkelmandje te kopen. Alvorens de bestelling te verzenden, kan de klant de gegevens te allen tijde wijzigen en bekijken. De aanvraag kan evenwel slechts ingediend en doorgestuurd worden wanneer de Klant deze contractvoorwaarden aanvaardt door op de knop ‘Ik heb de AV van uw winkel gelezen en ga akkoord met hun geldigheid’ te klikken en deze daardoor in zijn contract opgenomen heeft.
(2)    De Aanbieder stuurt vervolgens de Klant een orderbevestiging per e-mail toe, waarin de bestelling van de Klant nogmaals getoond wordt, en die de Klant kan afdrukken via de functie ‘Printen’. De bevestiging documenteert dat de bestelling van de Klant bij de Aanbieder gearriveerd is en vormt een aanvaarding van de aanvraag. In deze e-mail wordt de contracttekst (bestaande uit bestelling, AV en orderbevestiging) door ons op een permanente gegevensdrager (e-mail of afdruk op papier) naar de Klant gestuurd (contractbevestiging). De contracttekst wordt met inachtneming van de gegevensbescherming opgeslagen.
(3)    De contractsluiting geschiedt uitsluitend in de Duitse taal.

§ 3 Levering, beschikbaarheid van waren
(1)    Door ons opgegeven leveringstijden worden berekend vanaf het tijdstip van onze orderbevestiging, bij bedrukte producten evenwel ten vroegste vanaf de drukvrijgave, uitgaand van voorafgaande betaling van de koopprijs (behalve bij aankoop met factuur). Indien in onze onlinewinkel voor de desbetreffende waar geen of geen afwijkende leveringstijd is aangegeven, bedraagt deze voor de koop van onbedrukte bekers ca. 4 werkdagen, voor de koop van digitaal bedrukte bekers ca. 15 werkdagen en voor de koop van met zeefdruk of IML-fotodruk bedrukte bekers ca. 6 weken.
(2)    Indien op het tijdstip van de bestelling van de Klant geen exemplaren van het door hem uitgekozen product beschikbaar zijn, deelt de Aanbieder dit onverwijld in de orderbevestiging aan de Klant mede. Indien het product permanent niet leverbaar is, doet de Aanbieder afstand van een verklaring van aanvaarding. In dat geval komt geen contract tot stand.
(3)    Indien het door de Klant in de bestelling omschreven product slechts tijdelijk onbeschikbaar is, deelt de Aanbieder dit eveneens onverwijld mede in de orderbevestiging.
(4)    De volgende beperkingen van de levering zijn van kracht: De Aanbieder levert uitsluitend aan Klanten die hun gebruikelijke verblijfplaats (factuuradres) in een van de volgende landen hebben en in hetzelfde land een leveringsadres kunnen opgeven: Duitsland.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de volledige betaling blijven de geleverde waren eigendom van de Aanbieder.

§ 5 Prijzen en verzendingskosten
(1)    Alle prijzen die op de website van de Aanbieder vermeld worden, gelden als inclusief de telkenmale geldende wettelijke omzetbelasting die in het bestellingsgedeelte aangegeven is.
(2)    De dienovereenkomstige verzendingskosten worden in het bestellingsformulier aan de Klant aangegeven en zijn ten laste van de Klant, voor zover de Klant niet van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt. 
(3)    De verzending van de waar geschiedt per post/expediteur. Het verzendingsrisico is ten laste van de Aanbieder indien de Klant consument is.
(4)    In geval van herroeping moet de Klant de rechtstreekse kosten voor de retourzending dragen.

§ 6 Betalingsmodaliteiten
(1)    De klant kan de betaling via verschillende betaalmethoden uitvoeren.

(2)    De Klant kan de in zijn gebruikersaccount opgeslagen betalingswijze te allen tijde veranderen.

(3)    De koopprijs wordt onmiddellijk te betalen op het tijdstip van de contractsluiting. Indien de opeisbaarheid van de betaling volgens de kalender bepaald wordt, wordt de Klant reeds achterstallig door de termijn niet na te leven. In dat geval moet hij de Aanbieder voor het desbetreffende jaar verwijlinteresten ten bedrage van 5 procentpunten over de basisrentevoet betalen. Indien de Klant geen consument is, bedragen de verwijlinteresten 9 procentpunten over de basisrentevoet (§ 288 Duits Burgerlijk Wetboek).

(4)    De verplichting van de Klant tot betaling van verwijlinteresten sluit niet het laten gelden van verdere schadevergoeding door achterstalligheid zijdens de Aanbieder uit.

§ 7 Wettelijke garantie voor materiële gebreken, fabrikantgarantie
(1)    De Aanbieder is aansprakelijk voor materiële gebreken overeenkomstig de hiervoor geldende wettelijke voorschriften, inzonderheid §§ 434 ff. Duits Burgerlijk Wetboek. Jegens ondernemers bedraagt de termijn voor wettelijke garantie op door de Aanbieder geleverde zaken 12 maanden.

(2)    Een aanvullende fabrikantgarantie bestaat voor de door de Aanbieder geleverde waren uitsluitend indien deze uitdrukkelijk in de orderbevestiging voor het desbetreffende artikel verstrekt werd.

§ 8 Aansprakelijkheid
(1)    Aanspraken van de Klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgezonderd hiervan zijn aanspraken van de Klant op schadevergoeding wegens schennis van lijf en leden, de gezondheid of inbreuk op essentiële contractplichten (kardinale plichten) alsmede de aansprakelijkheid voor overige schade die teruggaat op opzettelijke of grof nalatige schending van plichten zijdens de Aanbieder, diens wettelijke vertegenwoordigers of assistenten. Essentiële contractplichten zijn plichten waarvan de vervulling vereist is om het doel van het contract te verwezenlijken.

(2)    Bij inbreuk op essentiële contractplichten is de Aanbieder louter aansprakelijk voor de contractueel typische, te voorziene schade zo deze door eenvoudige nalatigheid veroorzaakt werd, tenware dat het om aanspraken van de Klant op schadevergoeding gaat wegens schennis van lijf en leden of de gezondheid.

(3)    De beperkingen van par. 1 en 2 gelden tevens ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en assistenten van de Aanbieder wanneer aanspraken rechtstreeks ten overstaan van hen geldend gemaakt worden.

(4)    De uit par. 1 en 2 voortvloeiende beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de Aanbieder het gebrek te kwader trouw verzwegen heeft of aanvullende garantie voor de toestand van de zaak op zich heeft genomen. Hetzelfde geldt wanneer de Aanbieder en de Klant een overeenkomst inzake de toestand van de zaak hebben afgesloten. De voorschriften van de productaansprakelijkheidswetgeving blijven onaangeroerd.

§ 9 Herroepingsinformatie 
(1)    Consumenten hebben bij sluiting van een verkooptransactie op afstand principieel een wettelijk recht op herroeping, waaromtrent de Aanbieder hiernavolgend, overeenkomstig de wettelijke opgave, informatie verstrekt. De uitzonderingen op het herroepingsrecht worden in paragraaf (2) geregeld. In paragraaf (3) bevindt zich een voorbeeldformulier voor herroeping.

Herroepingsrecht 
U hebt het recht, dit contract binnen veertien dagen, zonder vermelding van redenen, te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangestelde derde, die niet de transporteur is, de goederen in bezit heeft genomen.
Teneinde uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons: CUP CONCEPT Nederland B.V.,
Neptunusweg 34, 8938 AA Leeuwarden, Telefoon: +31 6 20 43 58 89  - E-mail: info @ cupconcept.nl middels een eenduidige verklaring (bv. een per post verzonden brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat evenwel niet verplicht is.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping 
Indien u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van uw ontvangen hebben – met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de aanvullende kosten die ontstaan doordat u een ander soort levering dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering gekozen hebt) – onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling betreffende uw herroeping van dit contract bij ons aangekomen is, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebezigd hebt, tenware dat met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; in geen geval worden u wegens deze terugbetaling kosten aangerekend.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de waar teruggekregen hebben of totdat u hebt aangetoond dat u de waren teruggestuurd hebt, al naargelang wat als eerste komt.

U moet de waren onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van dit contract op de hoogte stelt naar ons terugsturen of aan ons overhandigen. De termijn wordt nageleefd indien u de waren vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

De rechtstreekse kosten voor het retourneren van de waren zijn voor uw rekening.

Voor een eventueel waardeverlies van de waren dient u slechts de kosten te dragen indien dit waardeverlies teruggaat op een omgang met de waren die niet noodzakelijk is voor de controle van hun toestand, eigenschappen en functiewijze. 

(2)    Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten voor levering van waren die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of vastlegging door de consument doorslaggevend is, of die eenduidig op maat van de persoonlijke behoeften van de consument zijn gesneden (§ 312g lid 2 deel 1 Duits Burgerlijk Wetboek).

(3)    Via het voorbeeldformulier voor herroeping informeert de Aanbieder overeenkomstig de wettelijke regeling als volgt:

Voorbeeld herroepingsformulier

(Wilt u het contract herroepen, gelieve dan dit formulier in te vullen en terug te sturen.)
 
Aan
CUP CONCEPT Nederland B.V.
Neptunusweg 34, 8938 AA Leeuwarden 

Telefoon: +31 6 20 43 58 89 

E-Mail: info @ cupconcept.nl

Bij dezen herroep(en) ik/wij (_________________________________*)
het door mij/ons (_________________________________*) gesloten contract
betreffende de koop van de volgende waren (_________________________________*)/ de vervulling van de volgende
dienstverlening (_________________________________*)

Besteld op (_________________________________*)/ontvangen op (_________________________________*)
Naam van de consument(en)_________________________________
Adres van de consument(en)_________________________________

Handtekening van de consument(en) (uitsluitend bij mededeling op papier)_________________________________
Datum_________________________________


(*) Schrappen wat niet past

§ 10 Slotbepalingen
(1)    Op contracten tussen de Aanbieder en de Klant is de wetgeving van Nederland van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht. De wettelijke voorschriften ter beperking van de rechtskeuze en voor de toepasselijkheid van dwingende voorschriften, i.h.b. van de staat waarin de klant als consument zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft, blijven onaangeroerd.

(2)    Indien het bij de Klant om een koopman, om een rechtspersoon van openbaar recht of om activa van openbaar recht gaat, is de vestiging van de Aanbieder de plaats van de bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit contractuele relaties tussen de Klant en de Aanbieder.

(3)    Ook bij juridische ongeldigheid van afzonderlijke punten blijft het contract in zijn overige gedeelten bindend. Voor zover beschikbaar treden de wettelijke voorschriften in de plaats van de ongeldige punten. Indien zulks evenwel een onaanvaardbare hardheid voor een contractpartij zou vormen, wordt het desalniettemin het algehele contract ongeldig.