Szállítási és fizetési feltételek

§ 1 Érvényességi terület

 1. Az áruk tőlünk az ügyfeleink részére történő szállítása esetén csak az itt felsorolt szállítási és fizetési feltételek érvényesek.
 2. A fenti feltételektől való eltérések csak akkor érvényesek, ha arról írásban kifejezetten megállapodtunk.
 3. A szállítási és fizetési feltételek elfogadása legkésőbb az áruk átvételével megtörténik.
 4. Ezek a feltételek akkor is érvényesek, ha azok ellentétesek az ügyfél szerződési feltételeivel. Az ügyfél általános szerződési feltételei nem képezik a szerződés részét.

§ 2 Szerződéskötés

Ügyfeleink telefonon, faxon/e-mailben vagy levélben történő megrendeléseire hivatkozunk. A szerződések megkötésének feltétele mindig a megrendelés visszaigazolása írásos vagy szöveges formában (levélben, faxon vagy e-mailben). Az ajánlatok mindaddig megváltozhatnak, amíg a fent említett módok egyikén meg nem erősítik azokat.

§ 3 Árak és fizetések

 1. A megrendelés visszaigazolásában feltüntetett árak kötelező érvényűek. Kétség esetén az árak nettóban értendők plusz szállítási költség, valamint az alkalmazandó forgalmi adó.
 2. Jogosultak vagyunk arra, hogy észszerű előlegfizetést kérjünk a várható számlázási összegből. Az előlegeket készpénzben kell megfizetni a kiszállításkor/begyűjtéskor, vagy előre át kell utalni üzleti számlánkra. Banki átutalás esetén az előzetesen fizetendő összegnek a megegyezés szerinti kézbesítési idő előtt kell a számlánkra megérkeznie.
 3. Ha az előlegfizetés nem történik meg, jogosultak vagyunk visszatartani a szállítást, és észszerű türelmi idő után felmondani a szerződést. Az ügyfél köteles megtéríteni az addig felmerült költségeket.
 4. A bérelt áru visszaadása esetén (lásd ezen feltételek 5. pontját) az előleg levonásra kerül a még nyitott és esedékes számla összegéből.
 5. Azonnal esedékes számláinkat legkésőbb a számla kézhezvételétől vagy a szállítmány átvételétől számított 2 héttel levonás nélkül meg kell fizetni, kivéve, ha írásban vagy szöveges formában kifejezetten más fizetési határidőben egyeztünk meg. Amennyiben a fizetés nem történik meg időben, az ügyfél késedelembe esik.
 6. Az összes követelésünk azonnal esedékessé válik a fizetési határidőtől függetlenül, ha a fizetési feltételek nem teljesülnek, vagy tudomásunkra jutnak olyan körülmények, amelyek csökkenthetik az ügyfél hitelképességét. Ezenkívül jogosultak vagyunk a még fennálló szállítmányokat csak előlegfizetés ellenében teljesíteni, ésszerű késedelem esetén felmondani a szerződést, és kártérítést követelni. A szállított áruk viszonteladását is megtilthatjuk, és követelhetjük a szállított áruk visszaszolgáltatását vagy a közvetett birtokba adását az ügyfél költségére és kockázatára. Az ügyfél ezennel felhatalmaz bennünket arra, hogy a fent említett esetekben saját kockázatára és költségére elvegyük a szállított árukat.
 7. Jogosultak vagyunk harmadik személyek részére lemondani a követelésekről. A velünk szemben támasztott követelések csak írásos beleegyezésünkkel adhatók át harmadik személyeknek.
 8. Nemteljesítés esetén jogosultak vagyunk törvényes mértékű kamatot felszámítani. Az ügyfélnek felróható figyelmeztetési és beszedési eljárás során felmerülő költségek teljes egészében az ügyfelet terhelik. Az ügyfél befizetéseivel először az emlékeztető és beszedési költségek, majd a késedelmi kamatok, azután a legrégebbi követelések kerülnek törlesztésre.

§ 4 Szállítás

 1. A kiszállítás az ügyfél által megadott szállítási címre történik.
 2. A szállítási határidőkről írásban vagy szöveges formában kell megegyezni, és azt mindig meg kell erősítenünk. A szállítási határidő a visszaigazoló levél kézhezvételével kezdődik, és mindig az áru megegyezés szerinti kiszállításának idejére vagy a összekészítésről szóló üzenet időpontjára vonatkozik, ha az árukat az ügyfél saját maga veszi át.
 3. A szállítási időszakra vonatkozó információk nem kötelezőek, hacsak kivételesen a megrendelés időpontjába kötelezően nem egyeztek bele.
 4. A szerződés megkötésekor az ügyfél köteles írásban vagy szöveges formában kifejezetten tájékoztatni minket, hogy a szállítás pontosan meghatározott időpontban mikor történjen, és ennek az időpontnak (szolgáltatási időszak) betartása a szerződésszerű teljesítéshez elengedhetetlen.
 5. Késedelmes szállítás esetén az ügyfelet azonnal tájékoztatjuk. Jogosultak vagyunk szállítási hiány esetén hasonló cserepoharakat szállítani.
 6. Késedelmes szállítás esetén az ügyfél jogosult arra, hogy elfogadható póthatáridőt szabjon meg, amelyet követően felmondhatja a szerződést, amennyiben a megrendelt áru vagy a hasonló cserepoharak összekészítését nem jeleztük, vagy azok kötelező szállítási határidők esetén időben nem szállíthatók.
 7. A műanyag dobozok átlátszó fedelei lehetővé teszik az ügyfél számára, hogy a fedél felemelése nélkül ellenőrizze az áruk teljességét és helyességét. A szállítási dokumentumok aláírásával az ügyfél elismeri a szállított áruk teljességét és helyességét. Későbbi reklamáció ki van zárva.
 8. Az áru szállítmányozó vagy a fuvarozó részére történő átadásával a véletlen megsemmisülés kockázata is átkerül az ügyfélhez. Ez vonatkozik az Incoterms paritásban való megegyezésre is.
 9. Részszállítások megengedettek, minden részszállítás önálló ügyletnek tekintendő.

§ 5 Újrahasználható termékek átadása (lízing)

 1. Bérlés esetén az újrahasználható termékeket a szerződéses időszakra az ügyfél részére az árlista szerinti szolgáltatási díj megfizetése ellenében adjuk át. Az ügyfél jogosult a bérleti időszak végén az újrahasználható termékeket opciós jogának gyakorlásával (lásd még ezen feltételek 5. § 4. pontját) megvásárolni. A kiszállított újrahasználható termékek a vételár teljes kifizetéséig a tulajdonunkban maradnak.
 2. Az újrahasználható termékek visszaszolgáltatásának megállapodás szerinti időszak utolsó napján kell megtörténnie, amennyiben az ügyfél nem él opciós jogával. A visszaszolgáltatás költségeit az ügyfél viseli.
 3. Ha az újrahasználható termékek visszaszolgáltatása a megegyezés szerinti időpont után történik, a megrendelőnek minden késedelmes napért minden bérelt újrahasználható termék után késedelmi pótdíjat kell fizetnie az aktuális árlistának megfelelően.
 4. Amennyiben a bérelt termékek nem kerülnek visszaszolgáltatásra a megállapodás szerinti bérleti időszak lejárta után 2 héten belül, az ügyfél hallgatólagosan érvényesíti opciós jogát. Ebben a tekintetben létrejön köztünk és az ügyfél között az újrahasználható poharakra vonatkozó adásvételi szerződés, az ezen feltételek 6. §-ának előfeltétele szerint. Ebben az esetben az újrahasználható termékek későbbi visszaszolgáltatása kizárt.
 5. A vissza nem szolgáltatott újrahasználható termékekért az aktuális árlistának megfelelő veszteségárat számítunk fel.
 6. A szállított újrahasználható termékek elhasználódásából eredő hiányok esetén az aktuális árlistánk szerint hibaárat számolunk fel.
 7. Olyan hiányos újrahasználható termékek esetében, amelyek nyilvánvalóan nem az elhasználódás, hanem az ügyfél nem rendeltetésszerű használata következtében váltak használhatatlanná, jogosultak vagyunk az árlista szerinti teljes veszteségárat felszámítani. Ez különösen azokra az árukra vonatkozik, amelyek mindenfajta lakkal és festékkel érintkeztek.
 8. Az ügyfél által megrongált vagy vissza nem szolgáltatott műanyag dobozokat vagy azok fedelét, valamint a szállított egyéb sérült tartozékokat is az érvényes árlistának megfelelően kell az ügyfélnek megtérítenie.
 9. Az újrahasználható termékek kizárólag italok és ételek felszolgálására vagy kiadására szolgálnak.
 10. A bérelt újrahasználható termékeket zárt műanyag dobozokban adjuk át az ügyfélnek. Az áru átvételekor az ügyfélnek meg kell győződnie arról, hogy a plombák sértetlenek. A visszaküldött plomba nélküli műanyag dobozokban visszaküldött árukat az ügyfél által használt áruknak tekintjük.
 11. Az ügyfél visszaszolgáltatási kötelezettségénél átvételi vagy hitelezői késedelem esetén az ügyfelet terhelik a késedelem okozta többletköltségek.
 12. Amennyiben az újrahasználható termékek visszaszolgáltatása után az ügyfél egyenlege pozitív, az készpénzben visszafizetésre kerül vagy átutaljuk az ügyfél számlájára.

§ 6 Áru értékesítése

 1. Az összes, bármely jogalap alapján fennálló követelésünk teljesítéséig, beleértve az egyenlegigény elszámolását is, fenntartjuk az általunk szállított áruk tulajdonjogát. Ha a tulajdonunk tönkrement, és a vételár-követelésünk más módon már nem biztosított, az ügyfél vállalja, hogy a javunkra lemond a harmadik féllel bármilyen jogcím alapján fennálló követeléseiről. A kiterjesztett tulajdonjog fenntartása kifejezetten nem kerül megállapodásra. Ettől eltérő megállapodást írásban kell rögzíteni.
 2. A szerzői jog és a tulajdonjogok megsértésére vonatkozóan, pl. logók, feliratok, rajzok vagy fényképek a szállított árukon, nem vállalunk felelősséget. Minden ilyen jogsértésből eredően velünk szemben támasztott követelést közvetlenül az ügyfél visel.
 3. Technikai okokból a nyomtatás előtt rendelkezésre bocsátott pohárnézetek (2D vagy 3D) esetében színbeli és árnyékolásbeli eltérések, valamint csekély pontatlanságok lehetnek a pohár előnézete és a tényleges nyomtatás között. Abban az esetben, ha az eltérések nem változtatják meg a nyomtatás jellegét, az ügyfél nem támaszthat velünk szemben igényeket. Kötelező sablonként csak a végleges nyomtatási kiadványfájl (PDF fájl 2D-ben) kerül elküldésre, amely a megrendelés után kerül elküldésre a gyártás megkezdése előtt.
 4. A nyomtatási ügyfél általi, e-mailes jóváhagyása kötelező érvényű megerősítésnek minősül. Nem vállalunk felelősséget az ügyfél által figyelmen kívül hagyott hibákért.
 5. Az IML folyamatban (ún. „In-Mould címkézési technológia”) címkézett újrahasználható poharaknál fenntartjuk a jogot, hogy az ügyfél által megrendelt 50 000 újrahasználható pohárig terjedő rendelési mennyiségnél 5%-kal és 50 000 darabot meghaladó rendelési mennyiségnél 3%-kal szállítsunk többet vagy kevesebbet. Ezen a tartományon belül számlázzuk ki a nyomtatott IML poharak ténylegesen kiszállított számát.
 6. Az áru átvétele után kizárjuk a hiányosság azon kifogásolását, amelyet a megállapodott átvételi módnál meg lehetett volna határozni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél nem, nem időben vagy nem teljes körűen veszi át a termékeket. A hiányra vonatkozó panaszokat az áru kézhezvételétől számított 7 napon belül írásban kell részünkre megküldeni, de ez csak akkor jogosít fel a számlaösszegek visszatartására, ha a hiány fennállását írásban vagy szöveges formában megerősítettük.
 7. A vásárlási szerződéstől való visszalépés jogát 14 napon belül kell érvényesíteni. A határidő lejárta után ez hatályát veszti.

§ 7 Felelősségvállalás

 1. A kiszámíthatatlan károkért és vis majorért nem vállalunk felelősséget.
 2. Hasonlóképpen nem vállalunk felelősséget az egyszerű gondatlanság által okozott károkért, amelyek nem befolyásolják azon alapvető szerződéses kötelezettségünket, amelyek teljesítése egyáltalán lehetővé teszi a szerződés megfelelő végrehajtását, és amelynek betartásában a szerződő fél rendszeresen bízik és bízhat (ún. „legfőbb kötelezettségek”)
 3. A felelősség fent említett korlátozásai vagy a felelősség kizárása nem vonatkozik a jogilag kötelező, hibától független felelősségre, valamint az élet, a test és az egészség károsodására.
 4. Amennyiben az 1–3. pontok szerinti felelősség ki van zárva vagy korlátozva van, az vonatkozik az alkalmazottak, munkavállalók, képviselők, szervek és kisegítők személyes felelősségére is.

§ 8 Egyéb

 1. Németország törvényei alkalmazandók, kivéve az ENSZ nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezményét (CISG) és az erre a célra kiadott szerződéses jogot (CMR).
 2. A joghatóság minden vitás ügyben a sexaui székhelyünk.
 3. Amennyiben e szállítási és fizetési feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek, a fennmaradó szerződés érvényességét ez nem érinti. Az érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amellyel a szerződő felek által kívánt szerződéses célkitűzés jogilag megengedett módon elérhető vagy ehhez gazdaságilag legközelebb áll.