Dodací a platební podmínky

§ 1 Oblast platnosti

 1. Pro dodávky zboží od nás našim zákazníkům platí výhradně zde uváděné dodací a platební podmínky.
 2. Odchylky od těchto podmínek jsou platné jen tehdy, když byly dojednány výslovně a písemně.
 3. Dodací a platební podmínky jsou akceptovány nejpozději s převzetím našeho zboží.
 4. Tyto podmínky mají platnost i tehdy, když se neshodují s obchodními podmínkami zákazníka. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka nejsou součástí smlouvy.

§ 2 Uzavření smlouvy

Odvoláváme se na telefonické, dálnopisné nebo písemné objednávky učiněné našimi zákazníky. Předpokladem pro vznik smlouvy je vždy potvrzení zakázky z naší strany písemnou nebo textovou formou (dopisem, faxem nebo e-mailem). Nabídky zůstávají nezávazné, dokud nedojde k jejich potvrzení některou z výše uvedených forem.

§ 3 Ceny a platby

 1. Ceny uvedené v potvrzení zakázky jsou závazné. Ceny se v případě pochybnosti rozumějí netto s připočtením zasilatelských nákladů a aktuálně platné daně z přidané hodnoty.
 2. Jsme oprávněni požadovat přiměřenou platbu předem na předpokládanou částku faktury. Platby předem se platí v hotovosti při dodání/vyzvednutí nebo se převádějí předem na náš obchodní účet. Při převodu musí částka platby předem dorazit na účet před domluveným časovým termínem dodávky.
 3. Jestliže neproběhne platba předem, jsme oprávněni zadržet dodávku a po poskytnutí přiměřeného náhradního termínu odstoupit od smlouvy. Zákazník je povinen nahradit nám dosud vzniklé výdaje.
 4. Platba předem se u nás v případě vrácení pronajatého zboží (srv. § 5 těchto podmínek) započte proti dosud otevřené a splatné částce faktury.
 5. Naše ihned splatné faktury je třeba zaplatit nejpozději 2 týdny po přijetí faktury nebo obdržení dodávky bez srážky, nebyl-li výslovně v písemné nebo textové formě dohodnut jiný platební cíl. Neproběhne-li platba ve lhůtě, dostává se zákazník do prodlení.
 6. Všechny naše požadavky jsou nezávisle na dohodnutých platebních cílech určeny k okamžité realizaci, když nejsou dodrženy platební podmínky nebo se dozvíme o okolnostech schopných snížit bonitu zákazníka. Pak jsme oprávněni i k tomu, abychom dosud neexpedované dodávky realizovali jen proti platbě předem, po přiměřeném náhradním termínu odstoupili od smlouvy a požadovali náhradu škody. Kromě toho smíme zakázat další prodej dodaného zboží a požadovat jeho vrácení nebo přenos zprostředkované držby na dodaném zboží na náklady a riziko zákazníka. Zákazník nás již nyní zmocňuje, abychom ve jmenovaných případech dodané zboží vzali pryč na jeho náklady a riziko.
 7. Jsme oprávněni postupovat pohledávky třetím stranám. Pohledávky proti nám mohou být postoupeny třetím stranám pouze po našem písemném souhlasu.
 8. V případě prodlevy jsme oprávněni účtovat úroky v zákonné výši. Náklady způsobené zákazníkem za upomínky a inkasní postupy jdou plně k jeho tíži. Platby zákazníka umořují nejprve náklady na upomínky a inkasní postupy, pak úroky z prodlení a potom momentálně nejstarší pohledávku.

§ 4 Dodávka a expedice

 1. Dodávky probíhají na dodací adresu udanou zákazníkem.
 2. Dodací lhůty musejí být dohodnuty písemnou nebo textovou formou a vždy musejí být námi potvrzeny. Začínají s příchodem potvrzovacího dopisu a vždy se vztahují k časovému okamžiku domluvené dodávky zboží nebo k době ohlášení připravenosti k expedici, pokud si zákazník odebírá zboží sám.
 3. Údaje o dodací lhůtě jsou nezávazné, pokud nebyl dodací termín výjimečně přislíben jako závazný.
 4. Zákazník se zavazuje, že nám při uzavření smlouvy výslovně sdělí písemnou nebo textovou formou, kdy má dojít k dodávce v přesně určeném termínu a že dodržení tohoto termínu (doba výkonu) je pro něj smluvně podstatné.
 5. Dostaneme-li se do prodlevy s dodávkou, bezodkladně informujeme zákazníka. V případě úzkého profilu v dodávkách jsme oprávněni dodat srovnatelné náhradní pohárky.
 6. Zákazník je v případě opožděné dodávky oprávněn stanovit nám přiměřený náhradní termín, po jehož uplynutí může odstoupit od smlouvy za situace, kdy nebyla nahlášena připravenost objednaného zboží nebo srovnatelných náhradních pohárků k expedici, nebo v případě, kdy nelze včas splnit závazné dodací lhůty.
 7. Průhledná víka na umělohmotných krabicích umožňují zákazníkovi zkontrolovat si úplnost a správnost zboží bez zvednutí víka. Podpisem dodacích dokladů uznává zákazník úplnost a správnost dodaného zboží. Pozdější reklamace jsou vyloučeny.
 8. Předáním zboží zasílateli nebo přepravci přechází riziko náhodného zničení na zákazníka. To platí i při ujednání podle Incoterms.
 9. Dílčí dodávky jsou přípustné, každá dílčí dodávka platí za samostatný obchod.

§ 5 Přenechání výrobků pro vícenásobné použití (pronájem)

 1. Výrobky pro vícenásobné použití se při pronájmu přenechávají zákazníkovi na dohodnuté časové období proti zaplacení servisní ceny podle ceníku. Zákazníkovi se poskytuje právo, aby vykonáním svého práva volby výrobky pro vícenásobné použití na konci doby pronájmu zakoupil (viz též § 5 č. 4 těchto podmínek). Dodané výrobky pro vícenásobné použití zůstávají až do úplného zaplacení kupní ceny našim vlastnictvím.
 2. Ke vrácení výrobků pro vícenásobné použití má dojít v poslední den domluveného časového období, pokud zákazník nevyužije svého práva volby. Náklady na vrácení nese zákazník.
 3. Proběhne-li vrácení výrobků pro vícenásobné použití později než k dohodnutému termínu, musí zákazník zaplatit za každý den zpoždění přirážku za prodlevu podle aktuálního ceníku za každý pronajatý výrobek pro vícenásobné použití.
 4. V případě nevrácení předmětu nájmu do 2 týdnů po ukončení dojednaného nájemního období vykonává zákazník mlčky své opční právo. Mezi námi a zákazníkem tímto vzniká kupní smlouva na pohárky pro vícenásobné použití za předpokladu § 6 těchto podmínek. Pozdější vrácení výrobků pro vícenásobné použití je v tomto případě vyloučené.
 5. Nevrácené výrobky pro vícenásobné použití vyúčtujeme v ceně za ztrátu podle našeho platného ceníku.
 6. Za vady způsobené opotřebením na dodaných výrobcích účtujeme ceny za vadu podle našeho aktuálního ceníku.
 7. U vadných výrobků pro vícenásobné použití, které se staly nepoužitelnými nikoli opotřebením, ale následkem nepořádného zacházení zákazníkem, jsme oprávněni vyúčtovat celou ztrátovou cenu podle ceníku. To platí obzvláště pro zboží, které se dostalo do styku s laky a barvami všeho druhu.
 8. Zákazníkem poškozené a nevrácené umělohmotné krabice nebo jejich víka stejně jako ostatní společně dodávané díly příslušenství musí zákazník rovněž nahradit podle platného ceníku.
 9. Výrobky pro vícenásobné použití mají být používány výhradně k čepování, popř. výdeji nápojů a potravin.
 10. Pronajaté výrobky pro vícenásobné použití se zákazníkovi předávají v zaplombovaných plastových krabicích. Zákazník se má při přebírce zboží přesvědčit, že jsou plomby nedotčené. Vrácené zboží v plastových krabicích, na nichž plomba již chybí, platí za zboží použité zákazníkem.
 11. V případě prodlevy s akceptací nebo prodlení s převzetím plnění při povinnostech vracení zboží zákazníkem dluží zákazník náhradu vícenákladů způsobených prodlevou.
 12. Zůstanou-li zákazníkovi po vrácení výrobků na vícenásobné použití peníze k dobru, vrátí se mu v hotovosti nebo se převedou na účet zákazníka.

§ 6 Prodej zboží

 1. Až do splnění veškerých našich požadavků z libovolného právního důvodu stejně jako do vyrovnání zůstatku si ponecháváme vlastnictví námi dodaného zboží. Jestliže naše vlastnictví zaniklo a jestliže náš požadavek kupní ceny již rovněž není jinak zajištěn, zavazuje se zákazník odstoupit nám nároky, které mu náležejí vůči třetí straně z libovolného právního důvodu. Prodloužená výhrada vlastnictví se výslovně nesjednává. Odchylné ujednání je třeba učinit písemně.
 2. Za porušení autorských a ochranných práv, např. ohledně log, nápisů, výkresů nebo fotografií na dodaném zboží, nepřebíráme žádné ručení. Veškeré nároky vznášené proti nám z důvodu takového porušení práva jdou bezprostředně k tíži zákazníka.
 3. U náhledů na pohárky, které jsme poskytli před tiskem (2D nebo 3D), může z technických důvodů dojít k odchylkám od barvy a stínování stejně jako k mírným nepřesnostem mezi náhledem na pohárek pro vícenásobné použití před tiskem a po něm. V případech takových odchylek, při nichž nedochází ke změnám během samotného tisku, jsou nároky zákazníka vůči nám vyloučeny. Jako závazný vzorek platí výhradně konečný soubor se schváleným tiskem (soubor PDF ve 2D) předaný po udělení zakázky před zahájením výroby.
 4. Schválení potisku zákazníkem udělené přes e-mail platí jako závazné potvrzení. Za chyby přehlédnuté na straně zákazníka nepřebíráme žádné ručení.
 5. U pohárků pro vícenásobné použití etiketovaných v postupu IML (tzv. „In-mould labeling“) si vyhrazujeme dodat při objednacím množství do 50 000 pohárků pro vícenásobné použití o 5 % méně nebo více pohárků oproti množství objednanému zákazníkem a při objednacím množství přesahujícím 50 000 pohárků pro vícenásobné použití o 3 % méně nebo více pohárků oproti množství objednanému zákazníkem. V rámci tohoto rozpětí fakturujeme skutečně dodaný počet IML pohárků s potiskem.
 6. Po odběru zboží je reklamace vad, které mohou být při dohodnutém způsobu odběru zjištěny, vyloučena. Totéž platí, jestliže zákazník domluvený odběr neprovede, neprovede včas nebo neprovede úplně. Reklamace vad nám musejí dojít písemně do 7 dnů po obdržení zboží, opravňují však k zadržení fakturovaných částek teprve poté, co byla existence vad námi potvrzena písemnou nebo textovou formou.
 7. Právo na odstoupení od kupní smlouvy je třeba uplatnit do 14 dnů. Po uplynutí lhůty propadá.

§ 7 Ručení

 1. Naše ručení za nepředvídatelné škody a zásahy vyšší moci je vyloučeno.
 2. Stejně tak neručíme u škod způsobených prostou nedbalostí a škod, které se nedotýkají našich základních smluvních povinností, jejichž plnění teprve umožňuje řádnou realizaci smlouvy jako takové a jejichž dodržení smluvní partner pravidelně důvěřuje a smí důvěřovat (tzv. základní povinnosti).
 3. Výše uvedená omezení ručení, popř. vyloučení ručení, neplatí pro zákonem mandatorně předepsaná ručení nezávislá na zavinění, jako například při poranění a újmě na životě a na zdraví.
 4. Nakolik je ručení podle číslic 1 až 3 vyloučeno nebo omezeno, platí to i pro osobní ručení našich úředníků, zaměstnanců, zástupců, orgánů a pomocných sil.

§ 8 Ostatní

 1. Platí právo Spolkové republiky Německo s výhradou Dohody Spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG) a k ní vydanému Zákonu o smluvních vztazích (CMR).
 2. Pro soudní příslušnost pro veškeré spory se dojednává sídlo naší firmy v Sexau.
 3. Pokud se jednotlivá ustanovení těchto dodacích a platebních podmínek ukážou jako neúčinná, platnost zbytku smlouvy tím není dotčena. Neúčinné ustanovení je třeba nahradit takovým, kterým se smluvními stranami požadovaný smluvní cíl právně přípustným způsobem dosáhne nebo které se mu ekonomicky nejvíce přiblíží.