Leverings- en betalingsvoorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

 1. Bij leveringen van goederen door ons aan onze klanten gelden uitsluitend de hier vermelde leverings- en betalingsvoorwaarden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De leverings- en betalingsvoorwaarden worden uiterlijk met de aanvaarding van onze goederen aanvaard.
 4. Deze voorwaarden zijn ook geldig, wanneer ze in strijd zijn met de handelsvoorwaarden van de klant. De algemene handelsvoorwaarden van de klant worden geen onderdeel van het contract.

§ 2 Contractafsluiting

Wij beroepen ons op bestellingen die telefonisch of schriftelijk worden geplaatst door onze klanten. Voorwaarde voor de totstandkoming van contracten is steeds een schriftelijke bevestiging door ons van het order (per brief of e-mail). Aanbiedingen zijn vrijblijvend totdat ze bevestigd worden in een van de bovenvermelde vormen.

§ 3 Prijzen en betalingen

 1. De prijzen die worden vermeld in de orderbevestiging, zijn bindend. De prijzen moeten worden opgevat als netto exclusief verzendingskosten en de geldende btw op dat moment.
 2. Wij hebben het recht om een gepaste vooruitbetaling te vragen voor het vermoedelijke factuurbedrag. Vooruitbetalingen moeten contant worden betaald bij levering of afhaling, ofwel vooraf worden overgeschreven op onze bedrijfsrekening. Bij overschrijving moet het bedrag van de te verrichten vooruitbetaling vóór het afgesproken tijdstip van levering of afhaling op onze rekening ontvangen zijn.
 3. Wordt de vooruitbetaling niet verricht, dan hebben wij het recht om de levering in te houden en na een redelijke termijn van uitstel het contract te ontbinden. De klant is verplicht om ons te vergoeden voor de tot dan ontstane onkosten.
 4. De vooruitbetaling wordt in geval van teruggave van gehuurde goederen (vgl. § 5 van deze voorwaarden) door ons verrekend met het nog openstaande en te betalen factuurbedrag.
 5. Onze onmiddellijk betaalbare facturen moeten uiterlijk 2 weken na ontvangst van de factuur of ontvangst van de levering zonder aftrek worden betaald, tenzij schriftelijk of in tekstvorm uitdrukkelijk een andere betalingstermijn werd overeengekomen. Wordt de betaling niet tijdig uitgevoerd, dan wordt de klant in gebreke gesteld.
 6. Al onze vorderingen worden onafhankelijk van overeengekomen betalingstermijnen onmiddellijk betaalbaar wanneer betalingsvoorwaarden niet worden nagekomen of wanneer wij kennis krijgen van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de klant in het gedrang kunnen brengen. Wij hebben dan ook het recht om nog uitstaande leveringen enkel tegen vooruitbetaling uit te voeren, om na een redelijke termijn van uitstel het contract te ontbinden en schadevergoeding te vragen. Wij mogen bovendien de doorverkoop van de geleverde goederen verbieden en vragen dat ze worden teruggegeven of dat het rechtstreekse bezit van de geleverde goederen wordt overgedragen voor rekening en op risico van de klant. De klant geeft ons hierbij reeds toestemming om in die vermelde gevallen de geleverde goederen op zijn risico en voor zijn rekening terug te nemen.
 7. Wij hebben het recht om vorderingen af te staan aan derden. Vorderingen gericht tegen ons kunnen uitsluitend met onze schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen.
 8. Bij betalingsachterstand hebben wij het recht vertragingsrente tegen een wettelijke rentevoet in rekening te brengen. Kosten die veroorzaakt zijn door de klant voor een uit te voeren aanmanings- en incassoprocedure, zijn volledig voor zijn rekening. Door betalingen van de klant worden eerst aanmanings- en incassokosten, vervolgens de vertragingsrente en dan pas steeds de oudste vordering geannuleerd.

§ 4 Levering en verzending

 1. Leveringen gebeuren op het leveringsadres dat wordt vermeld door de klant.
 2. Leveringstermijnen moeten schriftelijk of in tekstvorm worden overeengekomen en moeten steeds bevestigd worden door ons. De termijnen beginnen te lopen vanaf de ontvangst van het bevestigingsbericht en hebben steeds betrekking op het tijdstip van de overeengekomen levering van de goederen of op het tijdstip van de melding dat ze klaar zijn voor verzending, indien de klant ze zelf afhaalt.
 3. Gegevens over de leveringstermijn zijn niet-bindend, voor zover de leveringstermijn niet bij wijze van uitzondering bindend werd toegezegd.
 4. De klant is verplicht om ons bij afsluiting van het contract schriftelijk of in tekstvorm uitdrukkelijk mee te delen wanneer de levering op een welbepaald tijdstip moet plaatsvinden en de naleving van deze termijn (het tijdstip van de prestatie) voor hem een essentieel bestanddeel is van het contract.
 5. Loopt de levering vertraging op, dan wordt de klant onmiddellijk door ons op de hoogte gebracht. Wij hebben het recht om in geval van leveringstekorten vergelijkbare vervangingsbekers te leveren.
 6. Bij een vertraging van de levering heeft de klant het recht om ons een gepast uitstel te geven, na afloop waarvan hij het contract kan ontbinden, voor zover niet werd gemeld dat de bestelde goederen of de vergelijkbare vervangingsbekers klaar voor verzending zijn of in geval van bindende leveringstermijnen niet tijdig kunnen worden geleverd.
 7. Dankzij transparante deksels op de plastic bakken kan de klant de volledigheid en juistheid van de goederen controleren zonder het deksel op te tillen. Met ondertekening van de leveringsdocumenten erkent de klant de volledigheid en juistheid van de geleverde goederen. Klachten achteraf zijn uitgesloten.
 8. Met de overhandiging van de goederen aan de verzender of vrachtvervoerder gaat het risico, ook van een toevallige teloorgang, over op de klant. Dit geldt ook bij het afspreken van Incoterms.
 9. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, elke gedeeltelijke levering geldt als een autonome zaak.

§ 5 Overdracht van herbruikbare producten (huurkoop)

 1. Bij huurkoop worden de herbruikbare producten overgedragen aan de klant voor de overeengekomen periode tegen betaling van een serviceprijs volgens de prijslijst. De klant krijgt het recht om de herbruikbare producten te kopen aan het einde van de huurperiode, door zijn optierecht uit te oefenen (zie ook § 5 punt 4 van deze voorwaarden). De geleverde herbruikbare producten blijven tot de volledige betaling van de koopprijs ons eigendom.
 2. De teruggave van de herbruikbare producten moet op de laatste dag van de overeengekomen periode plaatsvinden, voor zover de klant geen gebruik maakt van zijn optierecht. De kosten voor de teruggave zijn voor rekening van de klant.
 3. Worden de herbruikbare producten na de overeengekomen periode teruggegeven, dan moet de klant voor elke dag vertraging een verzuimtoeslag betalen, volgens de actuele prijslijst, per gehuurd herbruikbaar product.
 4. Worden de gehuurde goederen niet binnen twee weken na de beëindiging van de overeengekomen huurperiode teruggegeven, dan maakt de klant stilzwijgend gebruik van zijn optierecht. In zoverre komt tussen ons en de klant een koopovereenkomst over de herbruikbare bekers tot stand onder de voorwaarde van § 6 van deze voorwaarden. In dat geval kunnen de herbruikbare producten achteraf niet meer worden teruggegeven.
 5. Voor de niet aan ons teruggegeven herbruikbare producten berekenen wij een verliesprijs volgens onze actuele prijslijst.
 6. Voor gebreken aan de geleverde herbruikbare producten als gevolg van slijtage berekenen wij een defectprijs volgens onze huidige prijslijst.
 7. Bij herbruikbare producten die gebreken vertonen die klaarblijkelijk niet het gevolg zijn van slijtage, maar die onbruikbaar zijn geworden door een verkeerd gebruik van de klant, hebben wij het recht om de volledige verliesprijs volgens de prijslijst te berekenen. Dit geldt in het bijzonder voor goederen die met allerlei soorten lak en verf in aanraking zijn gekomen.
 8. Door de klant beschadigde en niet-terugbezorgde plastic bakken of hun deksels en andere beschadigde meegeleverde accessoires moeten eveneens worden vervangen door de klant volgens de geldende prijslijst.
 9. Herbruikbare producten mogen enkel voor het schenken en uitdelen van dranken en voedingsmiddelen worden gebruikt.
 10. Verhuurde herbruikbare producten worden in verzegelde plastic bakken aan de klanten bezorgd. De klant moet bij de aanvaarding van de goederen controleren of de verzegeling intact is. Terugbezorgde goederen in plastic bakken waaraan reeds een zegel ontbreekt, gelden als goederen die door de klant zijn gebruikt.
 11. In geval van vertraging bij de aanvaarding of crediteursverzuim bij teruggaveplichten van de klant moet de klant de extra kosten die ontstaan door de vertraging vergoeden.
 12. Voor zover er een tegoed van de klant bestaat na de teruggave van de herbruikbare producten, wordt dit contant vergoed of overgeschreven op de rekening van de klant.

§ 6 Verkoop van goederen

 1. Totdat al onze vorderingen op basis van ongeacht welke rechtsgrond voldaan zijn, en dus ook totdat een saldovordering voldaan is, behouden wij ons het eigendom van de door ons geleverde goederen voor. Is ons eigendom teloorgegaan en is onze koopprijsvordering ook niet meer op een andere wijze verzekerd, dan verbindt de klant zich ertoe om ons de aanspraken over te dragen waarop hij recht heeft ten aanzien van een derde op basis van ongeacht welke rechtsgrond. Een langer eigendomsvoorbehoud is uitdrukkelijk niet overeengekomen. Een afwijkende overeenkomst moet schriftelijk plaatsvinden.
 2. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van auteurs- en octrooirechten, bijv. met betrekking tot logo's, lettertekens, tekeningen of foto's van de geleverde goederen. Alle aanspraken tegen ons op grond van een dergelijke schending van rechten zijn voor rekening van de klant.
 3. Bij de bekerbeelden die wij vóór het drukken ter beschikking stellen (2D of 3D), kunnen om technische redenen afwijkingen qua kleur en schaduwen vertonen, evenals lichte onnauwkeurigheden tussen het aanzicht van de bekers vooraf en het uiteindelijke resultaat. Bij dergelijke afwijkingen die geen afbreuk doen aan de essentie van de druk, kan de klant geen aanspraken laten gelden tegen ons. Als bindend model dient uitsluitend de definitief goedgekeurde drukproef (pdf-bestand in 2D), die na het plaatsen van de opdracht wordt toegezonden voordat het productieproces van start gaat.
 4. De goedkeuring van de klant via e-mail geldt als een bindende bevestiging. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die de klant over het hoofd heeft gezien.
 5. Bij de herbruikbare bekers die geëtiketteerd worden met het IML-procedé (zog. 'In-Mould-Labelling') behouden wij ons het recht voor om bij een bestelling tot 50.000 herbruikbare bekers 5% en vanaf een hoeveelheid van meer dan 50.000 herbruikbare bekers 3% meer of minder te leveren dan de hoeveelheid die de klant heeft besteld. Binnen deze marge factureren wij het effectief geleverde aantal bedrukte IML-bekers.
 6. Na een aanvaarding van de goederen zijn klachten over gebreken die bij de overeengekomen wijze van aanvaarding vastgesteld hadden kunnen worden, uitgesloten. Hetzelfde geldt wanneer de klant een overeengekomen aanvaarding niet, niet tijdig of niet volledig uitvoert. Klachten over gebreken moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk door ons ontvangen zijn, maar ze geven pas recht op inhouding van de factuurbedragen, wanneer de aanwezigheid van de gebreken schriftelijk of in tekstvorm door ons bevestigd werd.
 7. Een recht om zich terug te trekken uit de koopovereenkomst moet binnen 14 dagen worden geldend gemaakt. Het vervalt na afloop van de termijn.

§ 7 Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor onvoorzienbare schade en overmacht.
 2. Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor schade die door eenvoudige nalatigheid veroorzaakt is en die geen betrekking hebben op onze essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling de correcte uitvoering van het contract überhaupt pas mogelijk maakt en waarvoor de contractant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen op de naleving ervan (zog. 'kardinale verplichtingen').
 3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen resp. -uitsluitingen gelden niet voor een wettelijk dwingend voorgeschreven objectieve aansprakelijkheid, evenals bij een schending van leven, lichaam en gezondheid.
 4. Voor zover onze aansprakelijkheid volgens de punten 1 tot 3 is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers, organen en agenten.

§ 8 Overige

 1. Het recht van Belgie is van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en het CMR-verdrag.
 2. Als zetel van de bevoegde rechtbank voor alle geschillen is de zetel van ons bedrijf in Gent overeengekomen.
 3. Indien afzonderlijke bepalingen van deze leverings- en betalingsvoorwaarden ongeldig zijn, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst daardoor niet aangetast. De ongeldige bepaling moet dan worden vervangen door een bepaling waarmee het contractuele doel dat wordt nagestreefd door de contractanten, op een juridisch geoorloofde wijze wordt bereikt of het dichtst benadert.