Algemene Voorwaarden webwinkel

Herroepingsrecht 
U hebt het recht, dit contract binnen veertien dagen, zonder vermelding van redenen, te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangestelde derde, die niet de transporteur is, de goederen in bezit heeft genomen.
Teneinde uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons: CUP CONCEPT Belgium BV, Konijnenboslaan 21, 8470 Gistel, Telefoon: +32 59 42 00 47 - E-mail: info @ cupconcept.be middels een eenduidige verklaring (bv. een per post verzonden brief of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat evenwel niet verplicht is.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping 
Indien u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van uw ontvangen hebben – met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de aanvullende kosten die ontstaan doordat u een ander soort levering dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering gekozen hebt) – onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling betreffende uw herroeping van dit contract bij ons aangekomen is, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebezigd hebt, tenware dat met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; in geen geval worden u wegens deze terugbetaling kosten aangerekend.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de waar teruggekregen hebben of totdat u hebt aangetoond dat u de waren teruggestuurd hebt, al naargelang wat als eerste komt.

U moet de waren onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van dit contract op de hoogte stelt naar ons terugsturen of aan ons overhandigen. De termijn wordt nageleefd indien u de waren vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

De rechtstreekse kosten voor het retourneren van de waren zijn voor uw rekening.

Voor een eventueel waardeverlies van de waren dient u slechts de kosten te dragen indien dit waardeverlies teruggaat op een omgang met de waren die niet noodzakelijk is voor de controle van hun toestand, eigenschappen en functiewijze. 

(2)    Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten voor levering van waren die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of vastlegging door de consument doorslaggevend is, of die eenduidig op maat van de persoonlijke behoeften van de consument zijn gesneden (§ 312g lid 2 deel 1 Duits Burgerlijk Wetboek).

(3)    Via het voorbeeldformulier voor herroeping informeert de Aanbieder overeenkomstig de wettelijke regeling als volgt:

Herroepingsrecht

(Wilt u het contract herroepen, gelieve dan dit formulier in te vullen en terug te sturen.)
 
Aan
CUP CONCEPT Belgium BV
Konijnenboslaan 21, 8470 Gistel

Telefoon: +32 59 42 00 47

E-Mail: info @ cupconcept.be
 

Bij dezen herroep(en) ik/wij (_________________________________*)
het door mij/ons (_________________________________*) gesloten contract
betreffende de koop van de volgende waren (_________________________________*)/ de vervulling van de volgende
dienstverlening (_________________________________*)

Besteld op (_________________________________*)/ontvangen op (_________________________________*)
Naam van de consument(en)_________________________________
Adres van de consument(en)_________________________________

Handtekening van de consument(en) (uitsluitend bij mededeling op papier)_________________________________
Datum_________________________________


(*) Schrappen wat niet past